Başbakan Erdoğan'ın sarayları
Başbakan Erdoğan'ın sarayları

25 Kasım 2013 Pazartesi   08:45

Atatürk Orman Çiftliği’ndeki bin odalı Başbakanlık binasının kaba inşaatı bitti Boğaz manzaralı Vahdettin Köşkü ise gizlice yıkılıp, Erdoğan için yenilendi...

An­ka­ra­’da Ata­türk Or­man Çift­li­ği (AOÇ) ara­zi­si için­de Or­man Ge­nel Mü­dür­lü­ğü bi­na­sı yı­kıl­dı. 150 dö­nüm­lük araziye 2 yıl ön­ce Baş­ba­kan­lık ye­ni bi­na­sı ya­pıl­ma­ya baş­lan­dı. 3 ay­rı blok­tan olu­şan ve ka­ba ina­atı bit­mek üze­re olan bi­na için bin­ler­ce ağaç kat­le­dil­di. Baş­ba­kan, yar­dım­cı­la­rı, da­nış­man­la­rı ve tüm ida­ri bi­rim­ çalışanları bin oda­lık dev­a­sa bi­na­da ça­lı­şa­cak. Baş­lan­gıç­ta bi­na için 300 mil­yon li­ra­lık bir büt­çe ön­gö­rü­lü­yor­du. Har­ca­ma­lar 650 mil­yon li­ra­yı bul­du. 2014’e ye­tiş­ti­ri­le­cek bi­na­nın hiz­me­te gir­di­ğin­de ma­li­ye­tin 1 mil­yar li­ra­ya yak­laş­ma­sı bek­le­ni­yor.

Eksi 2. kata acil durum merkezi

Sel­çuk­lu mi­ma­ri­sin­den esin­le­nen bi­na­ya Başbakan özel bir tünelden girecek. Bi­na­da per­so­nel ve zi­ya­ret­çi gi­ri­şi ay­rı ay­rı ola­cak. Kam­pü­sün et­ra­fı du­var­lar­la çev­ri­le­cek. Tüm çev­re özel ka­me­ra­lar­la iz­le­ne­cek. Ba­zı bi­rim­le­re gi­riş, par­mak izi ve göz re­ti­nası oku­tmay­la ger­çek­le­şe­cek. Bi­na­nın ek­si ikin­ci ka­tın­da ola­ğa­nüs­tü du­rum­lar­da kul­la­nıl­mak üze­re Ha­re­kat Mer­ke­zi ku­rul­du. Do­ğal afet ve te­rör gi­bi özel du­rum­lar­da hü­kü­met, burada özel top­lan­tı­lar ya­pa­cak… AO­Ç’­a ya­pıl­an Baş­ba­kan­lık bi­na­sı va­tan­daş­lar­dan tep­ki gör­dü. Baş­kent­li­ler, “A­ta­tür­k’­ün kur­du­ğu çif­tik ve ağaçlar ta­lan edil­di. Es­ki bi­na Baş­ba­ka­n’­a dar mı gel­di­” dedi.

Başbakan trafiğe takılmayacak

Baş­ba­kan, İs­tan­bu­l’­da bu­lun­du­ğu sı­ra­lar­da Dol­ma­bah­çe­’de­ki Baş­ba­kan­lık Ça­lış­ma Ofi­si­’n­de iş­le­ri­ni yü­rü­tü­yor. As­ya Ya­ka­sı­’n­da otu­ran Er­do­ğan, Av­ru­pa Ya­ka­sı­’ na zor ge­çi­yor­du. Baş­ba­ka­n’­ın çek­ti­ği tra­fik çi­le­si­ne he­men ça­re bu­lun­du. Çen­gel­kö­y’­de­ki Bo­ğaz man­za­ra­lı ta­ri­hi Vah­det­tin Köş­kü, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­a ça­lış­ma ofi­si ola­cak. Geç­ti­ği­miz ay­lar­da baş­la­yan köş­kü ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı giz­li­ce yü­rü­tü­lü­yor. 50 bin met­re­ka­re or­man ala­nı için­de bu­lu­nan ara­zi­nin mev­cut imar­lı kıs­mı 10 bin met­re­ka­re iken 30 bin met­rekare­ye çık­tı. Ara­zi için­de bu­lu­nan ağaçlar in­şa­at yü­zün­den ta­lan edil­di. Çen­gel­köy Me­zar­lı­ğı­’n­da yer yer çök­me­le­re ne­den olan in­şa­ata 15 met­relik gü­ven­lik du­va­rı örül­dü.

Diğer köşkler de yenileniyor

Son Os­man­lı Pa­di­şa­hı Vah­det­ti­n’­in tah­ta geç­me­den ön­ce ya­şa­dı­ğı Vah­det­tin Köş­kü­’nün bu­lun­du­ğu ko­ru için­de Kö­çe­oğ­lu Köş­kü, Ka­dın Efen­di Köş­kü, ağa­lar da­ire­si, bah­çı­van evi, li­mon­luk, ha­vuz, ka­me­ri­ye gi­bi birçok bö­lüm de yer alı­yor. Buraların ise devlet konukevi olacağı öğrenildi. SİT ala­nı olarak ge­çen ara­zi, 1984’te ko­run­ma­sı ge­rek­li ta­şın­maz kül­tür var­lı­ğı ola­rak tes­cil­len­di. 2011’de ise Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı İs­tan­bul 6 Nu­ma­ra­lı Kül­tür Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Böl­ge Ku­ru­lu, ta­ri­hi ya­pı­la­rın yı­kı­lıp as­lı­na uy­gun ola­rak ye­ni­den in­şa edil­me­si­ne ka­rar ver­di.

Soru önergesine yanıt yok

Bu ka­rar Vah­det­tin Köş­kü­’nün yı­kı­la­bil­me­si­nin de önü­nü aç­tı. Ka­ra­rın ar­dın­dan ta­ri­hi köş­kün ara­zi­si­nin et­ra­fı uzun set­ler­le per­de­len­di. Baş­ba­kan için köş­kü ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı­na baş­lan­dı. Ga­rip olan, ba­sit bir in­şa­at ala­nın­da da­hi bir ta­be­la­da, ruh­sat ta­ri­hi, ya­pı­lan işin be­de­li, han­gi ku­rum ta­ra­fın­dan ve ki­me iha­le edil­di­ği ya­zar. An­cak köş­kün in­şa­atıy­la il­gi­li hiç­bir bil­gi yok. CHP’li vekil Umut Oran, köş­kün kul­la­nı­mıy­la il­gi­li ocak ayında so­ru öner­ge­si vermişti. Baş­ba­kan veya AK­P’­den ya­nıt gel­me­di.

Erdoğan’ın sevdiği Selçuklu mimarisi 

AOÇ ara­zi­si­ne Sel­çuk­lu mi­ma­ri­siy­le Baş­ba­kan­lık bi­na­sı ya­pı­lı­yor. 2014 ya­zın­da Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri­ne ye­tiş­ti­ril­me­si bek­le­nen bi­na 3 ay­rı blok­tan olu­şu­yor. Blok­lar ara­sın­da bi­le 100 met­re me­sa­fe var. 150 dö­nüm­lük yer kap­la­yan bin oda­lı bi­na­da 2 bin per­so­ne­lin ça­lış­ma­sı plan­la­nı­yor. Bi­na­nın ek­si ikin­ci ka­tın­da ola­ğa­nüs­tü du­rum­lar­da kul­la­nıl­mak üze­re Ha­re­kat Mer­ke­zi ku­rul­du. Do­ğal afet­te ve te­rör gi­bi olay­lar­da top­lan­tı­lar bu özel mer­kez­de ya­pı­la­cak. Dış cep­he­sin­de tra­ver­ten ta­şı kul­la­nı­lan Baş­ba­kan­lık Bi­na­sı, 1 milyar li­ra­ya mal ola­cak.

Köşkün soğan başlı kubbesini de yıktılar 

As­ya Ya­ka­sı­’n­da bu­lu­nan Çen­gel­kö­y’­de­ki Vah­det­tin Köş­kü­’ne ait 50 bin met­re­ka­re or­man ala­nı Baş­ba­kan­lık Ofi­si için ta­lan ol­du. Ko­ru­luk için­de­ki fıs­tık ağaç­la­rı bir bir ke­sil­di. Giz­li­ce yü­rü­tü­len köş­k­te­ki re­storasyon ve in­şa­at bit­mek üze­re… So­ğan baş­lı kub­be­siy­le ta­nı­nan ta­ri­hi Vah­det­tin Köş­kü bam­baş­ka bir görüntüye büründü. 150 mil­yon li­ra har­can­dı­ğı id­di­a edi­len in­şa­ata gü­ven­lik açı­sın­dan 15 met­re­ yükseklikte be­ton du­var örül­dü. Ye­rin al­tı­na da 5 kat inil­di­ği öğ­re­nil­di. Va­tan­da­şın tep­ki gös­ter­di­ği ça­lış­ma­lar bit­ti­ğin­de tra­fik tek yön aka­cak.

Hande Zeyrek/SözcüSayfa Adresi: http://www.istegundem.com/haber/Basbakan-Erdogan-in-saraylari-/47612